คู่มือปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
17 มิ.ย. 2563
2 มาตรฐานการควบคุมอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
42
16 มิ.ย. 2563
3 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
16 มิ.ย. 2563
4 มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
41
16 มิ.ย. 2563
5 มาตรฐานถนนทางเดินและทางเท้า ดาวน์โหลดเอกสาร
38
16 มิ.ย. 2563
6 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 มิ.ย. 2563
7 แนวทางการรายงานผลการอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 มี.ค. 2563
8 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
24 มิ.ย. 2562
9 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 มิ.ย. 2562
10 คู่มือการเข้ารับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ปี 2561
55
03 ม.ค. 2562
11 คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ม.ค. 2562
12 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
13 พ.ย. 2561
13 คู่มือการมาตรฐานการปฏิบัิตงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
13 พ.ย. 2561
14 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 พ.ย. 2561
15 คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
13 พ.ย. 2561
16 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
13 พ.ย. 2561
17 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
59
13 พ.ย. 2561
18 คู่มือการเข้ารับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 ก.พ. 2560
19 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1