กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ส.ค. 2563
2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ส.ค. 2563
3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ส.ค. 2563
4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2549 ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 ส.ค. 2563
5 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 มิ.ย. 2563
6 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 มิ.ย. 2563
7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 มิ.ย. 2563
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 ต.ค. 2562
9 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 มิ.ย. 2562
10 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 มี.ค. 2562
11 หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 พ.ย. 2561
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 พ.ย. 2561
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 พ.ย. 2561
14 การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
13 พ.ย. 2561
15 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1