ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การรับโอน พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 ธ.ค. 2563
2 ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
30 พ.ย. 2563
3 ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 พ.ย. 2563
4 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
30 พ.ย. 2563
5 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ภาษี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 พ.ย. 2563
6 ประกาศกำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ต.ค. 2563
7 ประกาศกำหนดการใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
05 ต.ค. 2563
8 การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
30 ก.ย. 2563
9 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
29 ก.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32