สภาพทางสังคม
       จำนวนหมู่บ้าน/ประชากร/ครัวเรือน
การแบ่งเขตการปกครองของตำบลกรูด  มี  6  หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน  5,475  คน แยกเป็นชาย  2,714  คน หญิง  2,761  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  52  คน/ตารางกิโลเมตร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านกรูด   

524

526

1,050

484

2

บ้านทับชัน

207

199

406

143

3

บ้านแม่แขก

557

559

1,116

425

4

บ้านสหกรณ์

824

849

1,673

683

5

บ้านห้วยกระดี่

306

333

639

189

6

บ้านพรุแคพัฒนา

296

295

591

168

รวม

2,714 

2,761

5,475

2,092

 

             จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
                   จากฐานข้อมูลสำนักทะเบียนอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย (คน)

จำนวนเพศหญิง (คน)

จำนวนรวม (คน)

น้อยกว่า 1 ปี

30

22

52

1 – 2 ปี

91

78

169

3 – 5 ปี

115

127

242

6 – 12 ปี

269

260

529

13 – 18 ปี

222

216

438

19 – 25 ปี

268

282

540

26 – 40 ปี

667

670

1,337

41 – 59 ปี

707

744

1,451

60 – 99 ปี

298

388

682

100  ปีขึ้นไป

0

0

1

รวมทั้งสิ้น

2,714

2,761

5,475

 

   ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล ณ วันที่ 1 - 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2562