ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
30 พ.ย. 2563
32 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ภาษี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
30 พ.ย. 2563
33 ประกาศกำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
05 ต.ค. 2563
34 ประกาศกำหนดการใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
05 ต.ค. 2563
35 การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
30 ก.ย. 2563
36 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
29 ก.ย. 2563
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
27 ส.ค. 2563
38 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
03 ส.ค. 2563
39 รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
147
13 ก.ค. 2563
40 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน ดาวน์โหลดเอกสาร
153
24 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36