ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 รายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
22 มิ.ย. 2553
342 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
444
06 มิ.ย. 2553
343 ประกาศใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กรูด พ.ศ.2553-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
6352
24 พ.ค. 2553
344 รายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
475
16 ก.พ. 2553
345 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
06 ม.ค. 2553
346 การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
30 ธ.ค. 2552
347 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
589
23 ธ.ค. 2552
348 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กรูด ปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
03 ธ.ค. 2552
349 ณรงค์สร้างจิตสำนึกในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม
529
03 ธ.ค. 2552
350 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
380
10 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36