ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 ต.ค. 2564
22 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
25 ต.ค. 2564
23 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
212
06 ต.ค. 2564
24 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
177
06 ต.ค. 2564
25 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
181
01 ต.ค. 2564
26 การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
28 ก.ย. 2564
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
28 ก.ย. 2564
28 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
186
06 ก.ย. 2564
29 ณรงค์สร้างจิตสำนึกในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม
618
03 ก.ย. 2564
30 รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
02 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38