ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
05 ก.ย. 2556
272 รายงานการประชุมสภาอบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
09 ส.ค. 2556
273 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
08 ส.ค. 2556
274 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
08 ส.ค. 2556
275 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
01 ส.ค. 2556
276 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
01 ส.ค. 2556
277 ประกาศให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองอาคารกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
578
18 มิ.ย. 2556
278 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.กรูด (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
367
28 พ.ค. 2556
279 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
362
28 พ.ค. 2556
280 รายงานการประชุมสภาอบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
15 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38