ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
31 ต.ค. 2560
132 ประกาศ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
31 ต.ค. 2560
133 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
104
02 ต.ค. 2560
134 แบบรายงานกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
13 ก.ค. 2560
135 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
12 มิ.ย. 2560
136 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ 2012 (MERS-Cov)
112
12 มิ.ย. 2560
137 แจ้งข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 เม.ย. 2560
138 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
06 มี.ค. 2560
139 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
04 ก.พ. 2560
140 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
110
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36