ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
25 ธ.ค. 2561
102 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
182
19 ธ.ค. 2561
103 ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
14 พ.ย. 2561
104 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
13 พ.ย. 2561
105 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
130
08 พ.ย. 2561
106 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
123
26 ต.ค. 2561
107 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
26 ต.ค. 2561
108 ประกาศ เรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
16 ต.ค. 2561
109 ประกาศรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
144
02 ต.ค. 2561
110 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของ อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36