ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
26
06 ต.ค. 2564
2 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2564
4 การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
28 ก.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 ก.ย. 2564
6 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
06 ก.ย. 2564
7 รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ส.ค. 2564
8 ภาพรวมของการตรวจสอบภายใน (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
21 ก.ค. 2564
9 การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
21 ก.ค. 2564
10 ภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบภายใน (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36