ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 ส.ค. 2563
2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ส.ค. 2563
3 รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
13 ก.ค. 2563
4 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม เรื่องเชิญชวนเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 มิ.ย. 2563
5 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563/2020 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
19 มิ.ย. 2563
6 มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
17 มิ.ย. 2563
7 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
15 มิ.ย. 2563
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
12 มิ.ย. 2563
9 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์และการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
11 มิ.ย. 2563
10 ขอเชิญประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31