ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓
  รายละเอียด :

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่    ครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  /๒๕๕๓ แล้วนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่สนใจทราบ  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้  ณ  ที่ทำการ อบต.กรูด  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 453 คน