ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.กรูด เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามที่สภา อบต.กรูด ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 เมื่อคราวประชุม สภา บต.กรูด สมัยวิสาสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 3 ข้อ 25 บัอนี้ นายอำเภอพุนพิน ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ของ อบต.กรูด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 359 คน